حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: نانو ذرات؛ سنتز؛ میکروفلویدیک؛ نانو فناوری

 

امروزه با گسترش فناوری نانو در سطوح مختلف صنعتی و اثرگذاری این فناوری بر خواص محصولا تولیدی، نیاز به ابداع و اصلاح روش‌های مختلف جهت تولید نانو ذرات روزبه‌روز افزایش...

واحد تجهیزات
بخش آماری