حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

نگهداری طولانی مدت مواد غذائی و همچنین ممانعت از شیوع بیماریهای ناشی از غذا باعث گردیده است که راههای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها و ضد مه کردن در بسته بندی...

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد واحد تجهیزات
بخش آماری