حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
اهداف مرکز نانوکامپوزیت و پلیمر
مرکز توسعه نانوکامپوزیت، رنگ و رزین فعالیت های خود را زیر نظر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف ایجاد و رسوخ فناوری های پیشرفته نانویی در حوزه های مختلف صنعتی شامل صنعت خودرو، کشاورزی، نساجی، ساختمان، نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی، برق و انرژی، رنگ و رزین، سلامت و بهداشت و ... آغاز نموده است. با توجه به زیرساخت های موجود کشور در حوزه نفت و پتروشیمی، این مرکز بیشترین تمرکز خود را روی ایجاد و رسوخ فناوری نانو در صنعت پتروشیمی و مخصوصا در محصولات صنایع پایین دستی پتروشیمی به منظور ارتقاء سطح کیفی محصولات نانوکامپوزیتی معطوف نموده است. 
از دیگر اهداف این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شناسایی، ارزیابی و معرفی فناوری ها و فناوران توانمند داخلی در حوزه نانوکامپوزیت ها، رنگ و رزین
شناسایی و واقعی سازی تقاضاها و معضلات صنعتی موجود در کشور
کمک به رشد و توسعه فناوری های نانو در شرکت های داخلی
کمک به فناوران و شرکت های فناور به منظور عرضه فناوری خود به صنعت
بازارسازی و بازاریابی برای فناوری های نانویی در این حوزه
رفع تقاضاهای شرکت های صنعتی با تکیه بر توانمندی فناوران داخلی از طریق انجام طرح های تحقیق و توسعه (R&D)
انتقال دانش فنی از شرکت های فناور به شرکت های متقاضی صنعتی با توجه به مدل های مرسوم
ارتقاء کیفی محصولات و فرآیندهای تولید شرکت های متقاضی صنعتی 
کمک به بازارسازی و بازاریابی محصولات نانویی شرکت های متقاضی صنعتی در سطح بین المللی