حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
پایان نامه های صنعتی
  • تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

    کلمات کلیدی: ممانعت از رشد میکروارگانیسم ها؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

    نگهداری طولانی مدت مواد غذائی و همچنین ممانعت از شیوع بیماریهای ناشی از غذا...